Xóa phiên bản cũ trước khi cài đặt phiên bản mới !